ارتودنسی نامرئی

ارتودنسی نامریی یا شفاف

ارتودنسی شفاف

ارتودنسی نامرئی

ظاهر دستگاههای ارتودنسی برای بسیاری از بیماران و مشاغل جذاب نیست و به همین دلیل دنبال روشهای درمانی هستند که در آن میزان دیده شدن دستگاههای ارتودنسی به حداقل برسد. در ارتودنسی نامرئی بنابه تشخیص متخصص ارتودنسی از روشهای مختلفی برای درمان استفاده می شود. ارتودنسی ثابت با براکتهای ثابت سرامیکی ، ارتدنسی لینگوال یا نامرئی ، ارتودنسی با روش الاینرهای شفاف

انواع روش های ارتودنسی نامریی

  • ارتودنسی با براکتهای شفاف یا سرامیکی
  • ارتودنسی اینویزلاین یا پلاک های شفاف
  • ارتودنسی لینگوال یا ناپیدا

موارد مرتبط

ارتودنسی اطفال

بهترین روش درمان ارتودنسی

الاینر شفاف

ارتودنسی با روش الاینرهای شفاف

ارتودنسی بزرگسالان

ارتودنسی بزرگسالان

ارتودنسی اطفال

ارتودنسی اطفال (کودکان)

ارتودنسی متحرک

ارتودنسی متحرک

ارتودنسی بزرگسالان
ارتودنسی اطفال (کودکان)